Herroepingsinstructie

Herroepingsinstructie

§ 1 Annuleringsbeleid, herroepingsrecht

U kunt uw contractuele verklaring binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen schriftelijk (bijv. per brief, fax, e-mail) of - indien de goederen voor het verstrijken van de termijn - door terugzending van de goederen herroepen. De termijn begint na ontvangst van deze instructie in tekstvorm, maar niet voor de ontvangst van de goederen door de ontvanger (bij herhaalde leveringen van soortgelijke goederen niet voor de ontvangst van de eerste deellevering) en ook niet voor het nakomen van onze informatieverplichtingen op grond van artikel 246, § 2 in combinatie met § 1, lid 1 en 2 EGBGBGB en onze verplichtingen op grond van § 312e, lid 1, zin 1 BGB in combinatie met artikel 246, § 3 EGBGBGB. De tijdige verzending van de herroeping of de goederen volstaat om de herroepingstermijn in acht te nemen. De intrekking moet worden gericht aan:

Metallbau Sent

Im Speyerer Tal 4

D-76761 Rülzheim

info@metallbau-sent.de

Fax: +49 (7272) 93384-79

§ 2 Gevolgen van de herroeping

In het geval van een effectieve herroeping moeten de door beide partijen ontvangen diensten worden teruggegeven en moeten de eventuele voordelen (bijv. rente) worden ingeleverd. Als u de ontvangen goederen of diensten niet of slechts gedeeltelijk of slechts in verslechterde toestand kunt retourneren, moet u ons vergoeden voor de waardevermindering. Dit geldt niet voor de teruggave van goederen als de verslechtering van de goederen uitsluitend te wijten is aan de controle ervan - zoals bijvoorbeeld in een winkel mogelijk zou zijn geweest. Bovendien kunt u de verplichting tot het betalen van een vergoeding voor een eventuele verslechtering van de kwaliteit als gevolg van het beoogde gebruik van de goederen vermijden door de goederen niet te gebruiken alsof ze uw eigendom zijn en door niets te doen dat de waarde ervan kan aantasten. Artikelen die per pakketpost kunnen worden verzonden, worden op ons risico geretourneerd. De kosten van de retourzending zijn voor uw rekening, indien de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde goederen en de prijs van de te retourneren goederen niet hoger is dan 40 euro of indien u bij een hogere prijs van de goederen de tegenprestatie of een contractueel overeengekomen gedeeltelijke betaling op het moment van de herroeping nog niet hebt betaald. Anders is de retourzending voor u gratis. Artikelen die niet per pakketpost kunnen worden verzonden, worden bij u opgehaald. Verplichtingen tot terugbetaling van betalingen moeten binnen 30 dagen worden nagekomen. De termijn begint voor u met de verzending van uw herroepingsverklaring of de goederen, voor ons met de ontvangst ervan.

Einde van de herroepingsinstructie